konsolidacja sprawozdań finansowych ebook

Śródroczna sprawozdawczość finansowa Uproszczenia

Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Uproszczenia w ujmowaniu leasingu, najmu, dzierżawy w księgach rachunkowych. Do aktywów pieniężnych zalicza się dodatkowo inne aktywa finansowe, w tym szczególnie naliczone odsetki od aktywów finansowych. Jeżeli aktywa te są płatne lub wymagalne wewnątrz miesięcy od czasu ich otrzymania, wystawienia, zdobycia lub założenia (lokaty), to na potrzeby rachunku przepływów pieniężnych zalicza się je do środków pieniężnych, jak słychać że ujmuje się je w przepływach.

Dodany: 2020-04-17 | Komentarze: 3 | Kategoria: Inne