Nowe prawo budowlane obowiązek


Nowe prawo przeniesienie części treści rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r do materii Ustawy Prawo geodezyjne i zmiana Ustawy Prawo budowlane konsekwencja zmian Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne budowlane - obowiązek przeznaczania wpływów ze sprzedaży map i innych materiałów pzgik na finansowanie realizacji zadań organów SGiK przedmiotowe omówienie tematu w sposób klarowny i głęboki wyjaśni podstawy także rezygnacja z odpłatności za udostępnianie niektórych danych pzgik oraz wprowadzenie zryczałtowanej opłaty za materiały pzgik cele wprowadzonych przemian w Ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne także ich działanie na bieżącą pracę osób z branży geodezyjnej. Powyższe zmiany wchodzą w życie 1 sierpnia 2020r. Ustawodawca zdecydował się na zmianę przedmiotowej ustawy głównie ze względu na narastający problem nadmiernych ograniczeń (w tym biurokratycznych) występujących w procesie prowadzenia prac geodezyjnych i kartograficznych połączonych m.in. ze zgłaszaniem prac geodezyjnych i kartograficznych, udostępnianiem materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, opłatami za przedmiotowe udostępnianie, przekazywaniem wyników prac geodezyjnych i kartograficznych oraz ich weryfikacją. Dodatkowo zmieniona ustawa przewiduje przemiany w obszarze procedury uzyskiwania upełnomocnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Powstały także regulacje przyspieszające proces inwestycyjny poprzez wprowadzenie podstaw prawnych umożliwiających udostępnianie dokumentów planistycznych z wykorzystaniem technik geinformacyjnych. Do tej pory bowiem nie istniały cyfrowe dane przestrzenne, które w sposób jednolity, precyzyjny i wiarygodny prezentowałyby informacje o istniejącym pokryciu planistycznym w skali kraju. Część jednostek samorządu terytorialnego udostępniała te dane na lokalnych innymi słowy lokalnych geoportalach, inne wyłącznie w zakresie Biuletynu Informacji Publicznej, a nie zawsze uprzedni to informacje kompletne. Proces inwestycyjny jest spowolniony głównie mając propozycja wprowadzenia obowiązku przekazywania informacji o wynikach weryfikacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej na uwadze na utrudniony wejście do informacji o planowanym zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego ustawodawca podjął długo wyczekiwane zmiany.